Az intézmény székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 31.

Intézményünk szakosított szociális ellátási forma, amelyen belül személyes gondoskodás keretében, ápolást, gondozást biztosítunk azon személyek számára, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Napi ötszöri étkezést, szükség szerint ruházatot illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint lakhatást biztosítunk.

Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról, orvosi ellátásról, szükség szerinti alapápolásról személyi higiéné biztosításáról. Segítséget nyújtunk az étkezésben, folyadékpótlásban a hely, és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában.

A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása külön rendeletben meghatározottak szerint történik.

Térítésmentes, támogatott, valamint egyéni igény szerinti térítésköteles betegszállítás szakorvosi és sürgősségi ellátáshoz, valamint kórházi kezeléshez való hozzájutás megszervezését is biztosítjuk.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy az intézményünkben élő ellátottak jogai maradéktalanul érvényesüljenek, valamint, nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak, hozzátartozóival való kapcsolattartásra.

 

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást biztosítunk, amely az ellátottak szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelenti.

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó, gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, de külön jogszabályban meghatározott, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Idősek otthonában – a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a Szoc.tv. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Ha az ellátást igénylő személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell gondoskodni.

Az ellátásra jogosult személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Az intézményünk által nyújtott teljes körű ellátás keretében ellátottaink egyénre szabott, életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő, a szükségleteikhez és igényeikhez igazodó, jó minőségű, komplex ápolásban, gondozásban részesülnek komfortos, otthonos környezetben.

Biztosítjuk az ellátottaink számára a fizikai-, egészségügyi-, és mentálhigiénés ellátást, valamint az aktivitás megőrzését célzó foglalkoztatást.

A fizikai ellátás részeként biztosítjuk a bentlakók életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően a napi háromszori főétkezést, valamint a tízórait és az uzsonnát.  Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, orvosi javaslatra a megfelelő diétás étkezésre is lehetőség van.

Ha az intézményi ellátást igénybe vevő nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, illetve textíliával, a teljes körű ellátás részeként az előírásoknak megfelelően biztosítjuk azt. Amennyiben szükséges, ugyancsak biztosítjuk lakóink számára a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, illetve incontinens betegek számára a megfelelő eszközöket.

Az egészségügyi ellátás részeként gondoskodunk:

az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról,

a rendszeres orvosi ellátásról,

a szükség szerinti alapápolásról, ennek körében különösen:

a személyi higiéné biztosításáról,

a gyógyszerezésről,

az étkeztetésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,

a szakorvosi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról,

a gyógyszerellátásról, gyógyászati segédeszköz biztosításáról a szakmai rendeletben meghatározottak szerint.

A jogszabályban meghatározott (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet) óraszám keretében biztosítjuk a rendszeres orvosi ellátást, az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, meghatározott szűréseket a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.

A szabad orvosválasztás joga minden ellátottunkat megillet, azonban a biztonságos gyógyszerelés, valamint az alkalmazott terápiákat illetően mindenképp szükséges az ellátottaknak intézményünk orvosával is konzultálnia.

Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra. Heti rendszerességűek az életmód klub keretében tartott ismeretterjesztő előadások, egészségmegtartó foglalkozások, életmód tanácsadás.

 

Ha az intézményi ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet készítünk, amely az állapot javítására vonatkozó feladatokat, illetve módszereket tartalmazza.

Intézményünk az ellátottak részére rendeletben meghatározottak szerint térítésmentesen biztosítja az alapgyógyszereket. Az alap gyógyszerkészlet körébe nem tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerek költségét az ellátott viseli. Ugyancsak térítésmentesen biztosítjuk ellátottaink számára a test távoli gyógyászati eszközöket.

Intézményünk az alapellátáson túl is biztosít szolgáltatásokat, szükség szerint, önköltségi áron: Fodrász, kirándulások, színházlátogatások.

Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk ellátottaink állampolgári jogainak érvényesülésére, ezt segíti az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum, valamint az intézményt rendszeresen látogató ellátott jogi képviselő.

A jövőben is egyik legfontosabb célunknak a szakmai munka minőségének fejlesztését tartjuk, valamint azt, hogy ellátottaink számára békés, nyugodt, biztonságos és komfortos környezetet teremtsünk.

Székhelyintézmény: 1102 Budapest Halom utca 31.

Kétágyas, átlagot meghaladó minőségű, és négyágyas átlagos minőségű elhelyezési körülményeket biztosítunk az ellátottak számára 40 férőhelyen.

Telephelyeink:

1103 Budapest, Óhegy utca 48.

Az „A” épületben, 2-4-6-7 ágyas, 43 fő részére, átlagos minőségű elhelyezésre,

„B” épületben 2-4 ágyas,30 fő részére átlagos minőségű elhelyezésre van lehetőség.

1103 Budapest, Gergely utca 85.

Egy és kétágyas férőhelyen átlagot meghaladó minőségű, valamint háromágyas férőhelyen átlagos minőségű elhelyezésre van lehetőség összesen 160 férőhelyen.

1213 Budapest, Tapló utca 1.

1-2-3-4 ágyas szobákban, átlagos minőségű elhelyezést biztosítunk az igénybevevők számára.

 

Az intézmény szolgáltatását elsősorban Budapest közigazgatási területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy veheti igénybe.

Az intézmény férőhelyeinek 10%-áig az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A székhelyintézményben és a Gergely utca 85. szám alatt működő telephelyünkön átlagot meghaladó minőségű elhelyezés igénybevételének feltétele a belépési hozzájárulás megfizetése.

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege a 30/2013 (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben került meghatározásra.

1102 Budapest Halom utca 31.

Kétágyas, átlagot meghaladó minőségű elhelyezés, engedélyezett férőhely: 16 férőhely, belépési hozzájárulás összege:  650 000 Ft

 

1103 Budapest, Gergely utca 85.

Egyágyas átlagot meghaladó minőségű elhelyezés belépési hozzájárulás összege:  3 200 000 Ft

Kétágyas átlagot meghaladó minőségű elhelyezés belépési hozzájárulás összege:  1 000 000 Ft

 

 

                  

 

Vágner Zsuzsanna

intézményvezető